Գործունեություն

ՀՊՄ  գործունեություն

 

1.   Հանրային  ծառայությունների  ոլորտում  վերլուծությունների  իրականացում  և  սպառողների  շահերի  պաշտպանություն

2.   Հիմնական  նվաճումները

Ստեղծվելու  պահից  ՀՊՄ-ն  զբաղվում  է  հանրային  ծառայությունների  կարգավորման  պրոցեսում  թափանցիկության  ապահովման  խնդիրներով:  ՀՊՄ-ի  ջանքերով  Հանրային  ծառայությունների  կարգավորման  հանձնաժողովի  նիստը  հետաձգվել  է  նիստի  կազմակերպման  գործընթացի  ոչ  թափանցիկ  լինելու  պատճառով:

Մասնակցություն  Էներգախնայողության  և  վերականգնվող  էներգիայի  վերաբերյալ  միջազգային  կոնֆերանսին-Բուլղարիա,  Պլովդիվ

Մասնակցություն  ջրային  հիմնախնդիրների  վերաբերյալ  սեմինարներին-Բուլղարիա, Սոֆիա

Փորձի  փոխանակում  Չեխիայի  հասարակական  կառույցների  հետ  ՙՀասարակական  կառույցների  դերը  հանրային  ծառայությունների  կարգավորման  պրոցեսում՚  թեմայով:

3.   Հեռակա  ստրատեգիական  պլանը

1.   ՀԾԿՀ-ի  հետ   աշխատանքի  կարգի  մշակում

2.   Հանրային   ծառայությունների   բնագավառի  օրենսդրության  ուսումնասիրություն  և  վերլուծություն

3.   Աշխատանքների  իրականացում  համախոհների  ներգրավման  և  ցանցի  ստեղծման  համար

  • Երևանում
  • ՀՀ  մարզերում

4.  ՀՀ Ազգային Ժողովի, ՀՀ  Կառավարության (նախարարություններ, մարզպետարաններ),  ՏԻՄ-երի, ՀԾԿՀ-ի գործառույթների, իրավունքների ու պարտականությունների ուսումնասիրում:   Նրանց  հետ համագործակցության,  համատեղ գործունեության  և փոխշահավետ հարաբերությունների կառուցում:

5.  Լրատվական քարոզարշավի և հասարակության հետ կապերի  իրականացում,

6.  ԶԼՄ-ների հետ հարաբերությունների կառուցում

7. Հանրային   ծառայությունների   բնագավառում  հանրային  լսումների  կազմակերպում

 

8.  Կազմակերպության  կառուցվածքը

ՀՊՄ-ի  բարձրագույն  մարմինը  ժողովն  է:  Կառավարման  մարմիններն  են`  նախագահությունը,    գործադիր  տնօրենը:   ՀՊՄ-ն  ներկայացնում  է  գործադիր  տնօրենը: